Način nadzora

NADZOR NAD ORGANIZIRANIM POUČEVANJEM SMUČANJA

Licenciranje je v preteklih letih za vse strokovno usposobljene kadre postalo obvezni del priprave na smučarsko sezono. V ta namen so ob začetku vsake smučarske sezone na republiški (organizator ZUTS Slovenije) in tudi regionalni ravni (organizatorice OO ZUTS) organizirani licenčno obnovitveni seminarji za pridobivanje ene od uradnih licenc v okviru ZUTS Slovenije (licence ZUTS, IVSI in ISIA). Kljub natančno določenih pravilih sistema licenciranja smo namreč še vedno prepogosto priča nespoštovanju in neupoštevanju pravil. Na terenu »na črno« učijo smučati strokovno nekompetentni in po možnosti celo neusposobljeni »učitelji smučanja« brez licenc. Ker je kvaliteta dela strokovno usposobljenih kadrov pomembna, želimo doseči, da bi bilo zakonito in strokovno delo na smučišču omogočala izključno veljavna licenca za tekočo sezono! V zvezi z nadzorom licenc imamo podporo Prometnega inšpektorata RS, s katerim smo na sestanku (dne 18. 08. 2010) dosegli dogovor o doslednejšem izvajanju pooblastil nadzornikov na smučiščih. Ti imajo pravico in pristojnost preverjati tudi usposobljenost in licenco učiteljev smučanja, ki v skladu z dovoljenjem upravljavca smučišča delujejo na določenem smučišču. Način nadzora nad licencami strokovnih smučarskih kadrov je usklajen tudi z Direktoratom za policijo in druge varnostne naloge pri Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ). Odgovorni iz MNZ bodo o tem obvestili upravljavce žičniških naprav, ki bodo poskrbeli, da bodo s tem seznanjeni tako delavci na blagajnah kot tudi nadzorniki na njihovih smučiščih.

ZAKONSKE PODLAGE ZA NADZOR NAD ORGANIZIRANIM POUČEVANJEM SMUČANJA

Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč - Ur. l. RS št. 110/02, 98/05, 17/08 in 52/08 popr.)

členi:

 • 20. točka 4. čl. ZVSmuč:
  Poučevanje smučanja je pedagoški proces, ki vključuje učenje, vadbo in tekmovanje kot preizkus znanja
 • 23. točka 4. čl. ZVSmuč:
  Strokovni delavec v športu je oseba, ki ima po predpisih o športu ustrezno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenost in licenco za poučevanje smučanja (v nadaljevanju: strokovni delavec)
 • 16. čl. ZVSmuč: (organizirano poučevanje smučanja)
  (1) Organizirano poučevanje smučanja lahko na smučišču opravljajo le strokovni delavci z vednostjo in soglasjem upravljavca smučišča.
  (2) Strokovni delavec je dolžan pred začetkom poučevanja obvestiti upravljavca na smučarja ali skupino smučarjev, ki se poučuje oziroma poučujejo, izpolnjevati odredbe, opozorila in navodila nadzornikov in skrbeti za varno smučanje smučarja ali skupine smučarjev.
  (3) Strokovni delavec je dolžan pred začetkom poučevanja opozoriti smučarja ali skupino smučarjev na navodila o redu in varnosti oziroma ravnanju smučarjev na smučišču.
  (4) Strokovni delavec lahko priredi tekmovanje kot preizkus znanja poučevanja le z dovoljenjem upravljavca smučišča. Prostor za tekmovanje mora biti v času preizkusa poučevanja označen z obvestilnim znakom in trakom vzdolž celotne postavitve.
  (5) Strokovni delavec lahko med poučevanjem postavi na smučišču pripomočke oziroma priprave za poučevanje le z dovoljenjem upravljavca smučišča. Prostor za poučevanje mora biti v času poučevanja označen z obvestilnim znakom in trakom vzdolž celotne postavitve.

Pristojnosti inšpektorjev: Na podlagi 2. odstavka 19. člena ZVSmuč imajo pristojnost za izvajanje nadzora nad 16. čl. istega zakona inšpektorji Prometnega inšpektorata RS.

Pristojnosti nadzornikov: Na podlagi 27. čl. ZVSmuč imajo nadzorniki naslednje pristojnosti;

 • 2. alinea: opozarja smučarje in druge osebe na smučišču na spoštovanje določb tega zakona in jim daje navodila ter odredbe;
 • 3. alinea: ugotavlja identiteto smučarjev in drugih oseb zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti;
 • 7. alinea: skladno z zakonom, ki ureja prekrške, vlaga pisne predloge za uvedbo postopka pri pristojnem prekrškovnem organu;
 • 11. alinea: sodeluje s pristojno inšpekcijsko službo, policijo in službo za reševanje pri zagotavljanju reda in varnosti na smučišču.

Kazenske določbe, 35. člen ZVSmuč:

Z globo od 400 do 1.200 € se kaznuje za prekršek:

 • strokovni delavec, ki ravna v nasprotju s prvim, četrtim in petim odstavkom 16. člena tega zakona;
 • smučar, ki opravlja organizirano poučevanje smučanja, pa ne izpolnjuje pogojev za poučevanje smučanja po tem zakonu (16. člen);

Z globo od 400 do 1.200 € se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka strokovni delavec, če je storil prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

Postopek pridobitve soglasja upravljavca smučišča za opravljanje organiziranega poučevanja smučanja

Na podlagi določb 16. člena ZVSmuč mora strokovni delavec pridobiti soglasje upravljavca smučišča. Zato predlagamo, da se vse strokovno usposobljene smučarske kadre o tem obvesti in se jim posreduje spodnji obrazec (Priloga 1). Inšpektorji za promet in pristojni organi MNZ bodo o tem obvestili vse upravljavce, najbolje pa bi bilo, da bi uradne obrazce bilo mogoče dobiti na blagajnah. V že žigosane in potrjene obrazce s strani upravljavca bi strokovni delavci vpisali vse potrebne podatke, pri čemer je pomembno, da ob osnovnih zahtevanih podatkih v obrazcu obkrožijo stopnjo usposobljenosti (U1, U2, U3, T, Tpro),  vrsto nalepljene licenčne znamke (ZUTS ali IVSI ali ISIA) in ob licenci dopišejo številko ZUTS, ki je na prvi strani Modre kartice (Priloga 2).

Nadzorniki na smučiščih skladno s svojimi pooblastili lahko preverjajo identiteto smučarjev in drugih oseb, ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti opozarjajo smučarje in druge osebe oziroma vlagajo pisne predloge za uvedbo postopka pri pristojnem organu (Prometnem inšpektoratu RS). V tem primeru bi se strokovni delavec lahko identificiral s člansko izkaznico SZS-ZUTS (Modra kartica ZUTS) na kateri mora biti poleg vseh navedenih podatkov v spodnji polovici zadnje strani nalepljena veljavna znamka (ZUTS, IVSI ali ISIA) za tekočo smučarsko sezono. Zaradi možnosti ponarejanja dokumentov bodo osnovni podatki vseh nosilcev licenc na vpogled na spletni strani www.zuts.si.

Poudariti velja, da organizirano učenje smučanja pomeni delo učitelja smučanja s skupino ali posamezniki pri čemer gre za kakršnokoli pridobitno dejavnost. V ta sklop ne moremo umestiti organiziranih zimovanj in smučarskih športnih dni, ki potekajo pod vodstvom kompetentnega pedagoškega in strokovnega vodje.

Izdelava spletnih strani: Creatim

Copyright © 2007 - 2021 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov