Poslovnik ZUTS Slovenije

POSLOVNIK O DELU ZDRUŽENJA UČITELJEV IN TRENERJEV SMUČANJA SLOVENIJE

Glede na določila Statuta SZS  (predlagan 25. a člen) se organizacija in način delovanja Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije (v nadaljevanju ZUTS Slovenije) uredi s Poslovnikom  o delu ZUTS Slovenije. Poslovnik o delu bo v celoti derogiral – nadomestil, sedaj veljaven Statut ZUTS Slovenije, ki bo s sprejemom Poslovnika pravno prenehal veljati kot predpis, kar pa ne pomeni, da bodo s prenehanjem veljavnosti  Statuta   prenehale veljati tudi na njegovi podlagi sprejete odločitve. Poslovnik ureja organizacijo in delovanje ZUTS Slovenije in bistveno ne posega v sedaj veljavne določbe Statuta. V celoti gledano gre bolj za redakcijske popravke in uskladitve z veljavnim Statutom SZS, prinaša pa tudi nekatere spremembe in novosti, za katere menimo, da jih je glede  na dosedanje delovanje ZUTS Slovenije potrebno na novo urediti.  Poslovnik o delovanju ZUTS Slovenije  sprejme zbor delegatov z kvalificirano večino veljati pa začne z dnem potrditve na IO ZUTS Slovenije. V nadaljevanju je predstavljen predlog Poslovnika. 
 
Na podlagi določil 25. a člena Statuta Smučarske zveze Slovenije je Zbor delegatov  Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije na svojem zboru dne, 18.09.2008 sprejel:


POSLOVNIK O DELOVANJU ZDRUŽENJA UČITELJEV IN TRENERJEV SMUČANJA SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen
Poslovnik o delovanju združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije (v nadaljevanju Poslovnik) ureja organizacijo in način delovanja Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije (v nadaljevanju ZUTS Slovenije).
 
2. člen
ZUTS Slovenije je posebna oblika strokovnega delovanja kadrov znotraj Smučarske zveze Slovenije, ki združuje  učitelje in trenerje smučanja.


II. STATUSNE DOLOČBE


3. člen
ZUTS Slovenije je strokovno interesno združenje smučarskih učiteljev in trenerjev smučanja.
 
4. člen
Ime združenja je: Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije. Skrajšano ime je ZUTS Slovenije.
 
Sedež združenja je v Ljubljani, Podutiška 146. 
 
5. člen
Znak ZUTS Slovenije predstavlja stiliziran bloški smučar ob njem pa na desni napis Smučarska zveza Slovenije, ZUTS, Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije.
 
Pečat ZUTS Slovenije je deltoidne oblike z zaobljenimi koti. V sredini pečata je stiliziran bloški smučar pod njim pa napis Smučarska zveza Slovenije.


III. NAMEN IN CILJI DELOVANJA


6. člen
Namen združevanja OO v ZUTS Slovenije je zlasti:

 • skrbi za strokovno usposobljenost in izpopolnjevanje učiteljev in trenerjev vseh disciplin pri SZS;
 • izvajanje enotnega programa usposabljanja učiteljev in trenerjev smučanja;
 • izvajanje enotnega programa slovenske šole smučanja;
 • boljše in učinkovitejše uresničevanje skupnih interesov na področju smučarskega športa;
 • popularizacija in razvoj množičnega in vrhunskega smučarskega športa;
 • zastopanje in predstavljanje slovenske šole smučanja v mednarodnem prostoru;
 • povezovanje z domačimi  in tujimi institucijami na področju smučarskega športa.

7. člen
Osnovni cilji in naloge ZUTS Slovenije so:

 • zagotovitev visoke strokovne in organizacijske ravni svojih strokovnih kadrov;
 • razvoj, izvajanje in nadzor usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v osnovnih organizacijah  ZUTS Slovenije;
 • skrb za enotnost in strokovnost učnega programa in njegovega izvajanja;
 • z izvajanjem  skupnih strokovnih nalog in s podpiranjem dejavnosti na področju smučanja prispevati k popularizaciji športa v Republiki Sloveniji;
 • predstavljanje slovenske smučarske šole doma in v tujini;
 • podeljevanje licenc učiteljem in trenerjem smučanja in vodenje razvida učiteljev in trenerjev smučanja;
 • podeljevanje licence šolam smučanja in vodenje razvida članic Šole smučanja Slovenije;
 • sodelovanje z drugimi organi Smučarske zveze Slovenije;
 • organizacija družabnih-športnih prireditev za svoje člane.

IV. ČLANSTVO V ZUTS SLOVENIJE


8. člen
Člani ZUTS Slovenije so Osnovne organizacije ZUTS Slovenije (v nadaljevanju OO ZUTS Slovenije), ki se organizirajo pri rednih in izrednih članih Smučarske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS).
 
OO ZUTS Slovenije prostovoljno odločajo o vstopu v članstvo ZUTS Slovenije.
 
V ZUTS Slovenije so redni, izredni in častni člani.
 
 
Redno članstvo
9. člen
OO ZUTS Slovenije  pridobijo pravice in dolžnosti rednega člana s sklepom Zbora delegatov in s podpisom pristopne izjave, s katero se zavežejo, da bodo pod enakimi pogoji kot drugi redni člani ter skladno z določili tega poslovnika delovali v ZUTS Slovenije.
 
OO ZUTS Slovenije morajo za redno članstvo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • da je osnovni namen združevanja v OO ZUTS Slovenije povezovanje učiteljev in trenerjev smučanja ter delovanje na področju učenja smučanja;
 • da njihovi temeljni akti niso v nasprotju s Poslovnikom ZUTS Slovenije;
 • da imajo poravnane vse zapadle finančne in materialne obveznosti do ZUTS Slovenije;
 • da jih Častno razsodišče ni kaznovalo z začasnim odvzemom rednih članskih pravic;
 • da imajo v svojem članstvu najmanj deset  učiteljev ali trenerjev smučanja, od tega najmanj tri  učitelje 3. stopnje.

O sprejemu rednega člana v ZUTS Slovenije odloča Zbor delegatov na predlog Sekretariata.
 
 
Izredno članstvo
10. člen
Izredni član je lahko posamezna fizična ali pravna oseba, ki prispeva k razvoju poučevanja smučanja in podpira delovanje ZUTS Slovenije. 
 
Izredni član ima enake pravice in dolžnosti kot redni, razen aktivne in pasivne volilne pravice.
 
O pridobitvi izrednega članstva odloča Zbor delegatov na predlog Sekretariata.
 
Častno članstvo
11. člen
Za izredne zasluge pri delu na področju smučarskega športa lahko ZUTS Slovenije posamezni  fizični osebi podeli naziv častnega člana ZUTS Slovenije.
 
Častni član ima enake pravice kot redni, razen pravic, ki izhajajo iz strokovnega naziva.
 
O pridobitvi častnega članstva odloča Zbor delegatov na predlog Sekretariata.
 
Pravice in dolžnosti rednih članov
 
12. člen
Pravice rednih članov so zlasti:

 • odločanje o svojem in članstvu drugih v ZUTS Slovenije;
 • da preko svojih predstavnikov (delegatov) sodelujejo pri delu in sprejemu odločitev v ZUTS Slovenije;
 • da so deležni strokovne in druge pomoči skladno s sklepi ZUTS Slovenije.

Dolžnosti rednih članov so:

 • da po svojih sposobnostih prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog ZUTS Slovenije;
 • da spoštujejo pravila in uresničujejo sklepe ZUTS Slovenije;
 • da združujejo potrebna sredstva za uresničevanje skupno dogovorjenih  nalog ZUTS Slovenije.

Prenehanje članstva
13. člen
Članstvo v ZUTS Slovenije preneha:

 • z izstopom;
 • z izključitvijo na podlagi odločbe Častnega razsodišča;
 • s prenehanjem ZUTS Slovenije;
 • s črtanjem.

O izstopu odloča Zbor delegatov na predlog Sekretariata, ki temelji na pisni zahtevi člana o svoji nepreklicni volji, da izstopi iz članstva ZUTS Slovenije in dokazilu o poravnanih finančnih  obveznosti do ZUTS Slovenije .
 
O izključitvi člana odloča Zbor delegatov na predlog Častnega razsodišča.
 
Članstvo preneha s črtanjem v primeru, da član več ne izpolnjuje enega ali več pogojev za članstvo iz 9. člena tega poslovnika. Ugotovitev okoliščin iz tega odstavka je v pristojnosti sekretariata o črtanju pa na predlog sekretariata odloča Zbor delegatov.


V. ORGANI ZUTS SLOVENIJE


14. člen
Organi ZUTS Slovenije so:

 • Zbor delegatov;
 • Predsednik;
 • Sekretariat.

Zbor delegatov
15. člen
Zbor delegatov je najvišji organ ZUTS Slovenije.
 
Zbor delegatov sestavljajo pooblaščeni predstavniki (delegati) OO ZUTS Slovenije. Število delegatov oziroma glasov iz posamezne OO ZUTS Slovenije je določeno glede na njeno številčnost  po naslednjem ključu:

 • od 10  do 100 članov              1 delegat
 • od 101 do 200 članov             2 delegata
 • nad 200 članov                      3 delegati

Pri odločanju v Zboru delegatov ima vsak delegat en glas. Glasovi delegatov so enakovredni.
 
16. člen
Zbor delegatov odloča o vseh  s tem poslovnikom določenih skupnih zadevah.
 
Izključne pristojnosti zbora delegatov so:

 • sprejema poslovnik in druge splošne akte ZUTS Slovenije;
 • na predlog sekretariata imenuje volilno komisijo;
 • voli in razrešuje predsednika ZUTS Slovenije;
 • voli in razrešuje člane sekretariata ;
 • odloča o sprejemu in prenehanju članstva;
 • sprejema program dela ZUTS Slovenije in poročilo o opravljenem delu;
 • sprejme finančno poročilo o delu ZUTS Slovenije.

Zbor delegatov ZUTS veljavno sklepa, če je prisotno toliko članov, da imajo skupaj več kot polovico vseh možnih glasov po merilih, zapisanih v 15. čl. Če po 30 minutah Zbor delegatov ZUTS ni sklepčen po določilu zgornjega odstavka, lahko Zbor delegatov ZUTS veljavno zaseda in odloča, če je prisotnih 20% vseh možnih glasov.

Razen pri odločanju o morebitnem prenehanju delovanja ZUTS, ko je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov, Zbor delegatov ZUTS odloča z navadno večino glasov.

17. člen
Seje Zbora delegatov so redne in izredne.
 
Redno sejo Zbora delegatov sklicuje predsednik ZUTS Slovenije najmanj enkrat letno.
 
Izredno sejo Zbora delegatov mora predsednik ZUTS Slovenije sklicati, če to zahteva najmanj tretjina vseh OO ZUTS Slovenije, nadzorni odbor, predsednik SZS ali če je vložen predlog za razrešitev člana sekretariata. Če predsednik ZUTS Slovenije  izredne seje  Zbora delegatov  ne skliče v 15 dneh po prejemu zahteve, jo lahko skliče vlagatelj zahteve sam. Na izredni seji  Zbora delegatov se  obravnavajo le tiste zadeve, ki jih je v okviru dnevnega reda predlagal vlagatelj zahteve.  
 
18. člen
Zbor delegatov lahko veljavno sprejema sklepe, če je prisotnih več kot polovica delegatov OO ZUTS Slovenije.
 
Sklepe sprejema z večino glasov vseh prisotnih delegatov.
 
Kadar Zbor delegatov glasuje o poslovniku ter  njegovih spremembah ali dopolnitvah, je sklep veljaven kadar zanj glasuje večina vseh delegatov OO ZUTS Slovenije.  
 
Predsednik
19. člen
Predsednika ZUTS Slovenije voli Zbor delegatov.
 
Predsednik:

 • zastopa in predstavlja ZUTS Slovenije doma in v tujini;
 • sklicuje seje Zbora delegatov;
 • sklicuje in vodi seje sekretariata;
 • podpisuje splošne akte in opravlja druge naloge, ki so mu zaupane;
 • predlaga člane sekretariata za tekoče mandatno obdobje;
 • predlaga vodje komisij za tekoče mandatno obdobje;
 • predlaga direktorja ZUTS Slovenije;
 • predlaga podpredsednika ZUTS Slovenije;
 • opravlja druge naloge določene v tem poslovniku in Statutu Smučarske zveze Slovenije.

Za svoje delo predsednik odgovarja Zboru delegatov ZUTS Slovenije.
 
V odsotnosti ga nadomešča podpredsednik, ki ga izvoli Zbor delegatov na predlog predsednika.
 
Sekretariat
20. člen
Sekretariat je izvršilni organ ZUTS Slovenije. Sestavljajo ga:

 • predsednik ZUTS Slovenije,
 • podpredsednik ZUTS Slovenije,
 • vodja strokovnega sveta ZUTS Slovenije,
 • vodja državne izpitne komisije,
 • vodja centralne regije,
 • vodja zahodne regije,
 • vodja vzhodne regije,
 • vodja notranjsko-primorske regije,
 • vodja pravne komisije,
 • vodja mednarodnega sodelovanja,
 • vodja združenja šol smučanja Slovenije,
 • direktor ZUTS Slovenije,
 • vodja referata na področju usposabljanja in izobraževanja za področje šolanja kadrov v RS pri ZUTS Slovenije
 • sekretar ZUTS Slovenije

Člane sekretariata predlaga predsednik ZUTS Slovenje, izvoli pa jih Zbor delegatov.
 
Direktor ZUTS Slovenije, vodja referata na področju usposabljanja in izobraževanja za področje šolanja kadrov v RS pri ZUTS Slovenije in sekretar ZUTS Slovenije so člani sekretariata po svoji funkciji in jih ne imenuje zbor delegatov.
 
Delo sekretariata vodi predsednik ZUTS Slovenije, ki je po svoji funkciji tudi predsednik sekretariata.
 
V primeru, da Zbor delegatov posameznega člana sekretariata ne izvoli, ali posamezni član med trajanjem mandata odstopi, predlaga predsednik ZUTS Slovenije novega člana, ki ga potrdi Sekretariat. 
 
21. člen
Predsednik ZUTS Slovenije vodi in usklajuje delo sekretariata, ter sklicuje seje sekretariata.
 
Seje sklicuje predsednik ZUTS Slovenije na lastno pobudo ali na pobudo najmanj treh članov sekretariata.
 
Sekretariat sprejema odločitve s konsenzom, če to ni mogoče pa z glasovanjem z navadno večino glasov. Odločanje na seji je veljavno, če je prisotnih najmanj ½ članov sekretariata.
 
Sej sekretariata se lahko udeležujejo tudi člani Strokovnega sveta brez pravice glasovanja. 

22. člen
  Naloge sekretariata so:

 • izvaja in skrbi za izvajanje sklepov zbora delegatov;
 • koordinira delo OO ZUTS Slovenije;
 • sprejema finančni načrt;
 • odloča o udeležbi na mednarodnih prireditvah;
 • določa  tarife za poučevanje;
 • potrjuje vodjo in člane komisij;
 • pripravlja poročila in gradiva za zbor delegatov;
 • skrbi za tekoče informiranje članov ZUTS Slovenije in javnosti o delu ZUTS Slovenije;
 • odobrava sklepanje pravnih poslov za ZUTS Slovenije, ki se tičejo materialno finančnega poslovanja;
 • skrbi za materialno in finančno poslovanje ;
 • daje mnenja Zboru delegatov  o kandidatih za nove člane ZUTS  Slovenije;
 • podeljuje licence učiteljem in trenerjem smučanja za tekočo sezono;
 • podeljuje licence članicam Šole smučanja Slovenije;
 • potrjuje licence za vodje tečajev usposabljanja;
 • razpisuje tečaje usposabljanja;
 • razpisuje izbore demonstratorskih vrst ZUTS;
 • odloča o članstvu, aktivnostih in povezovanju v mednarodnih organizacijah
 • potrjuje demonstratorske vrste ZUTS Slovenije;
 • potrjuje regijske vodje licenčnih seminarjev;
 • sprejema program dela demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije;
 • podeljuje priznanja in nagrade ZUTS Slovenije;
 • imenuje direktorja ZUTS Slovenije;
 • predlaga kandidate  za člane častnega razsodišča Smučarske zveze Slovenije;
 • predlaga kandidate za člane nadzornega odbora Smučarske zveze Slovenije;
 • predlaga člane volilne komisije;
 • razpisuje volitve organov ZUTS Slovenije;
 • opravlja druge naloge v skladu s tem poslovnikom splošnimi akti ZUTS Slovenije in statutom SZS.

23. člen
Organizacijska, strokovna in  administrativna dela  za sekretariat opravlja pisarna ZUTS Slovenije. 
 
V okviru pisarne ZUTS Slovenije se organizira referat za področje usposabljanja in izobraževanja za področje šolanja amaterskih kadrov v R. Sloveniji pri ZUTS Slovenije.
 
Delovna mesta v pisarni ZUTS Slovenije se določijo z organizacijo in sistemizacijo delovnih mest pri SZS.
 
Z zaposlenimi v pisarni ZUTS Slovenije, pogodbo o zaposlitvi sklene predsednik Smučarske zveze Slovenije. Pogoje za zasedbo delovnih mest za zaposlitev v pisarni  ZUTS Slovenije določi SZS na predlog sekretariata ZUTS Slovenije. 

VI. DIREKTOR


24. člen
Direktorja ZUTS Slovenije, v soglasju z Izvršnim odborom SZS, imenuje sekretariat ZUTS Slovenije na predlog predsednika ZUTS Slovenije.
 
Za posamezno mandatno obdobje lahko predsednik ZUTS odloči, da se direktorja ZUTS Slovenije ne imenuje.
 
25. člen
Direktor ZUTS Slovenije ima naslednje naloge in pristojnosti:

 • vodi ZUTS Slovenije na poslovnem, organizacijskem in finančnem  področju;
 • skrbi za pridobivanje in delitev finančnih sredstev  za izvajanje programov  ZUTS Slovenije;
 • skrbi za pravilno in zakonito poslovanje ZUTS Slovenije;
 • organizira in vodi delo pisarne ZUTS Slovenije;
 • vodi razvid učiteljev in trenerjev smučanja;
 • vodi razvid članic Šole smučanja Slovenije;
 • opravlja druge naloge po naročilu predsednika  ZUTS Slovenije. 

Za svoje delo je odgovoren predsedniku ZUTS Slovenije.
 
Direktor ZUTS Slovenije opravlja svojo funkcijo poklicno ali ne poklicno. O poklicnem ali ne poklicnem delu direktorja odloča predsednik ZUTS ob imenovanju direktorja.
 
Mandat direktorja ZUTS Slovenije je vezan na mandat predsednika ZUTS Slovenije. Pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o delu z direktorjem ZUTS Slovenije sklene predsednik Smučarske zveze Slovenije.
 
Direktor ZUTS Slovenije je po svoji funkciji član sekretariata.


VII. DELOVNA TELESA


26. člen
Delovna telesa ZUTS Slovenije so:

 • Strokovni svet
 • Komisije ZUTS

Strokovni svet
27. člen
Strokovni svet ZUTS Slovenije vodi vodja strokovnega sveta ZUTS Slovenije, ki ga na predlog predsednika ZUTS  Slovenije izvoli zbor delegatov.

Člani strokovnega sveta  ZUTS Slovenije so;

 • vodja strokovnega sveta ZUTS Slovenije,
 • vodja komisije za alpsko smučanje,
 • vodja komisije za deskanje na snegu,
 • vodja komisije za tek na smučeh,
 • vodja komisije za prosti slog,
 • vodja komisije za telemark,
 • vodja komisije za smučarske skoke,
 • vodja komisije za biatlon,
 • predsednik ZUTS Slovenije,
 • vodja državne izpitne komisije,
 • vodja mednarodnega sodelovanja,
 • predstavnik Fakultete za šport.

28. člen
Vodja strokovnega sveta vodi in usklajuje delo strokovnega sveta, ter sklicuje seje na lastno pobudo, na pobudo predsednika ZUTS Slovenije ali na pobudo vodje posamezne komisije.
 
Strokovni svet sprejema odločitve s konsenzom, če to ni mogoče pa z glasovanjem.  Odločanje na seji je veljavno, če je na seji prisotnih več kot  polovica članov strokovnega sveta. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica vseh članov strokovnega sveta.
 
29. člen
Naloge Strokovnega sveta so:

 • potrjevanje predlogov programov usposabljanja po posameznih komisijah in koordinacija med njimi;
 • predlaga vsebine za tečaje usposabljanja;
 • predlaga način za pridobitev in potrditev posameznih licenc
 • usklajevanje dela komisij;
 • obravnavanje predlogov tem za pred in posezonske seminarje ter oblikovanje dokončnih vsebin seminarjev;
 • poročanje sekretariatu o delu komisij v tekočem obdobju;
 • strokovni nadzor nad potekom tečajev usposabljanja;
 • usklajevanje delovanja z Državno izpitno komisijo,
 • povezanost in sodelovanje s Strokovnim svetom SZS;
 • mednarodno povezovanje;
 • predlaga izbore demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije;
 • povezovanje z ustreznimi strokovnimi in znanstvenimi institucijami,
 • zastopanje in promocija delovanja ZUTS Slovenije v medijih.

Za svoje delo strokovni svet odgovarja sekretariatu ZUTS Slovenije.

30. člen
Za posamezne panoge deluje panožni strokovni svet. Panožni strokovni svet vodi vodja strokovnega sveta ZUTS Slovenije.
 
Panožni strokovni svet sestavljajo; vodja strokovnega sveta, vodja posamezne komisije in najmanj trije člani, ki jih na predlog vodje posamezne panoge imenuje vodja strokovnega sveta.
 
Panožni strokovni svet  na svojih sejah  obravnava posamezna strokovna vprašanja, iz svojega področja in predlaga strokovnemu svetu ZUTS Slovenije sprejem določenih strokovnih odločitev, ki se nanašajo na posamezno panogo.   
 
Komisije ZUTS
31. člen
Komisije ZUTS Slovenije so:

 • komisija za alpsko smučanje,
 • komisija za deskanje na snegu,
 • komisija za telemark  smučanje,
 • komisija za smučanje prostega sloga,
 • komisija za tek na smučeh in nordijsko hoja in tek
 • komisija za biatlon,
 • komisija za smučarske skoke in nordijska kombinacija
 • komisija za mednarodno sodelovanje,
 • komisija za pravne zadeve,
 • državna izpitna komisija.

Predsednik ZUTS Slovenije lahko predlaga Zboru delegatov tudi ustanovitev drugih  komisij, če je to potrebno in koristno za ZUTS Slovenije.
 
32. člen
Komisijo sestavljata vodja komisije in vsaj en član.
 
Delo posamezne komisije vodi vodja komisije. Vodje Komisij potrdi sekretariat na predlog predsednika ZUTS Slovenije. Člane komisij potrdi sekretariat na predlog vodje komisije.

Za svoje delo komisija odgovarja sekretariatu ZUTS Slovenije.
 
33. člen
Naloge komisije so:

 • oblikovanje  programa delovanja komisije za tekočo sezono;
 • predlaga finančni načrt delovanja komisije
 • sodelovanje s sponzorji in opremljevalci komisije;
 • posredovanje programa dela Sekretariatu ZUTS Slovenije v potrditev;
 • izvedba programa dela;
 • stalen nadzor izvedbe programa dela;
 • oblikovanje poročil o delu komisije v preteklem obdobju in posredovanje poročil strokovnemu svetu in sekretariatu ZUTS Slovenije.

34. člen
Obvezne sestavine programa delovanja za posamezno komisijo določi sekretariat ZUTS Slovenije.
 
Začasna delovna telesa
35. člen

Za posamezna strokovna vprašanja ali za izvedbo posamezne naloge imenuje sekretariat začasno delovno telo s sklepom, v katerem navede sestavo delovnega telesa, vsebino zaupane naloge ali strokovnega vprašanja in izvedbeni rok.   
 
Začasno delovno telo mora sekretariatu predložiti pisno poročilo o opravljeni nalogi in rezultatih. Sekretariat predloženo poročilo potrdi, zavrne ali pošlje v dopolnitev. Začasno delovno telo preneha z delom šele, ko prejme pisno potrditev poročila s strani sekretariata. 
 
Sekretariat ima pravico razrešiti začasno delovno telo ali posameznega člana in imenovati novega, kadar utemeljeno meni, da imenovano začasno delovno telo v določeni sestavi svojega dela ne opravlja v skladu s prejetimi navodili. 

VIII. REGIONALNA ORGANIZIRANOST


36. člen
V okviru ZUTS Slovenije, se OO ZUTS Slovenije zaradi medsebojne boljše koordinacije in komunikacije, povezujejo v regije. Regija je teritorialna oblika povezovanja OO ZUTS Slovenije.
V okviru ZUTS Slovenije se ustanovijo naslednje regije:

 • centralna regija,
 • zahodna regija,
 • vzhodna regija,
 • notranjsko primorska regija.

OO ZUTS Slovenije se uvrstijo v posamezno regijo na podlagi sklepa sekretariata.
 
37. člen
Regijo vodi regijski vodja, ki ga na predlog predsednika ZUTS Slovenije izvoli Zbor delegatov. Regijski vodja je po svoji funkciji član sekretariata.
 
38. člen
Naloge regijskega vodje so:

 • skrb za koordinacijo dela in komunikacijo med OO in ZUTS Slovenije;
 • predlaga kandidate iz regije za širši izbor članov demonstratorskih vrst ZUTS  Slovenije;
 • organizacija regijskih priprav kandidatov za člane demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije;
 • predlaga kandidate iz regije za ožji izbor  članov demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije;
 • predlaga razrešitev člana demonstratorske vrste;
 • predlaga kandidate za vodje licenčnih seminarjev za U1 in U2 v regiji;
 • predlaga kandidate za vodje tečajev usposabljanja U1 in U2 v regiji;
 • predlaga kandidate za predavatelje teoretičnih vsebin v regiji;
 • predlaga termine izvedb licenčnih IVSI seminarjev;
 • predlaga predvideno število tečajev usposabljanja za U1 in U2 v regiji;
 • nadzira kvaliteto delovanja OO ZUTS Slovenije v regiji;
 • druge naloge po sklepu sekretariata.

IX.  ŠOLA SMUČANJA


39. člen
Fizične in pravne osebe,  ki opravljajo pridobitno dejavnost na področju poučevanja smučanja, se v okviru ZUTS Slovenije združujejo v Šoli smučanja Slovenije, v skladu s Pravilnikom Šole smučanja Slovenije.
 
Pravilnik Šole smučanja Slovenije sprejme Zbor delegatov na predlog Sekretariata.


X. TRAJANJE MANDATOV


40. člen
Mandatna doba predsednika ZUTS Slovenije, podpredsednika ZUTS Slovenije, članov sekretariata, članov strokovnega sveta in članov  komisi je 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.
 
Člani ZUTS Slovenije imajo pravico, da še pred potekom mandatne dobe dajo predlog (z ustrezno obrazložitvijo) za razrešitev katerega koli funkcionarja ZUTS Slovenije, če obstajajo utemeljeni razlogi, ki kažejo na to, da posamezni funkcionar ne dela v skladu s pravili in sprejeto usmeritvijo ZUTS Slovenije .
 
Predlog za razrešitev članov Sekretariata obravnava Zbor delegatov in o njem tudi dokončno odloča, za ostale funkcionarje pa predlog obravnava in o njem dokončno odloči Sekretariat.

XI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE


41. člen
ZUTS pridobiva sredstva za svoje delovanje iz:

 • članarine in drugih prispevkov članov,
 • daril in volil,
 • prispevkov sponzorjev,
 • javnih sredstev;
 • drugih virov.

42. člen
Finančno poslovanje se vodi v skladu z zakonskimi predpisi, ki urejajo to področje  in tem poslovnikom.
 
Finančno poslovanje ZUTS je javno. Javnost poslovanja se zagotavlja z objavo finančnih   poročil.
 
Nadzor nad finančnim poslovanjem ZUTS Slovenije opravlja nadzorni odbor SZS.

43. člen
Letni finančni načrt sprejme Sekretariat za posamezno proračunsko leto. Proračunsko leto je koledarsko leto.

XII. PRENEHANJE ZDRUŽENJA


44. člen
ZUTS Slovenije  preneha:

 • če Zbor delegatov sprejme sklep o prenehanju združenja z dvotretjinsko večino glasov vseh delegatov;
 • če se  število članov zmanjša pod dva.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


45. člen
Mandatna doba vseh organov in strokovnih teles ZUTS Slovenije iz 40. člena tega Poslovnika, se v tekočem mandatu  zaradi uskladitve trajanja mandatov s trajanjem mandatov organov Smučarske zveze Slovenije, skrajša iz štiri na tri leta.
 
46. člen
Naloge častnega razsodišča za člane ZUTS Slovenije opravlja častno razsodišče Smučarske zveze Slovenije.
 
47. člen
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se opravijo po enakem postopku, kot je veljal za njegov sprejem.
 
48. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega poslovnika  preneha veljati Statut ZUTS Slovenije, ki ga je zbor delegatov sprejel na svojem zboru dne, 30.11.2005

49. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem, ko ga je sprejel Zbor delegatov in potrdil IO Smučarske zveze Slovenije.
 
V Ljubljani, 18.09.2008

Izdelava spletnih strani: Creatim

Copyright © 2007 - 2021 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov